Психотест

Психологическото изследване на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и на водачите на МПС има за цел да установи психологическата им годност да управляват МПС без опасност от допускане на пътнотранспортни произшествия, а на председателите на изпитни комисии – и да оценяват уменията за безопасно управление на МПС на кандидатите за придобиване на правоспособност.

Удостоверението за психологическа годност е валидно за срок три години от датата на неговото издаване с изключение на случаите, в които се издава след навършване на 65-годишна възраст на лицето, и на случаите по  т. 2, 5, 6 и 7, в които удостоверението е валидно за срок една година.

Кога трябва да се явите на изследване за психологическа годност:

 1. кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории Ттб, Ттм, С, D и подкатегории С1 и D1
 2. лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категории В, В1, М и А, след като са загубили правоспособност по реда на чл. 157, ал. 4 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) поради отнемане на контролните точки
 3. водачите на таксиметров автомобил
 4. водачите на автомобили за обществен превоз на пътници или товари
 5. лицата, на които временно е отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква „а“ ЗДвП
 6. водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП
 7. водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс (НК)
 8. чужденците, дългосрочно пребиваващи в Република България, и българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които по реда на чл. 162, ал. 5 ЗДвП се заменят с българско свидетелство за управление на моторни превозни средства от категориите по т. 1
 9. председателите на изпитни комисии за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС
 10. Изследвания за психологическа годност на водачи на МПС могат да се извършват и при постъпване на работа или при други случаи по искане на работодателя на водача.

Записването за психологическо изследване може да се направи по телефона или на място в офиса, най-късно 24 часа преди провеждането му

Необходими документи за явяване на психологическо изследване

Необходими документи за явяване на психологическо изследване

За категория C; D; Ткт; и Ттм ви е необходимо:

– копие на валидна шофьорска книжка

– копие на контролен талон към свидетелството за управление, или ако е отнет АКТ или наказателно постановление от КАТ

Психотест за нарушение ви е необходимо:

– удостоверение за изтърпяно наказание от КАТ

-копие на съдебно решение или наказателно постановление

– лична карта

 • Всяко психологическо изследване завършва със заключение за психологическа годност.
 • При положително заключение от психологическото изследване на изследваното лице се издава „Удостоверение за психологическа годност“
 • При отрицателно заключение от психологическото изследване на изследваното лице не се издава документ.
 • Всяко лице има право на три явявания на изследване за психологическа годност в продължение на 12 месеца
 • При отрицателно заключение от първото явяване на психологическо изследване изследваното лице има право на второ явяване на психологическо изследване в срок до шест месеца от първото.
 • При отрицателно заключение от второто явяване на психологическо изследване изследваното лице има право на трето явяване на изследване в срок до шест месеца от второто.
 • При отрицателно заключение от третото явяване на психологическо изследване, както и при неявяване в срока за второ или трето явяване на психологическо изследване, лицето има право на ново изследване не по-рано от една година след първото изследване.
 • Третото психологическо изследване се извършва от служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. На адрес София ул. Гурко 5

Цена на изследването

BGN 50

Издаване на удостоверение за годност на водача

BGN 10