1. Основни понятия:

 • участници в движението;
 • пътни превозни средства;
 • път, платно за движение, пътна лента, граница на платното за движение и др.

2. Пътищата и улиците, по които се движим:

 • познания за пътя;
 • пътни съоръжения;
 • крайпътни обекти;
 • жп прелези;
 • кръстовища;
 • стеснени участъци от пътя и др.

3. Другите участници в движението и особености в управлението на различните видове превозни средства:

 • водачи на автомобили;
 • водачи на двуколесни ППС (мотоциклети, мотопеди и велосипеди);
 • водачи на ППС с животинска тяга;
 • пешеходци;
 • пътници;
 • сигнали, подавани от участниците в движението.

4. Регулиране на движението:

 • сигнали на регулировчика;
 • пътни светофари и светлинни сигнали;
 • пътни знаци;
 • пътна маркировка;
 • други средства за сигнализиране;

5. Разположение на нерелсовите ППС върху пътя:

 • определяне на пътните ленти върху платното за движение;
 • разположение на ППС върху платното за движение;
 • разположение на бавнодвижещите се ППС;
 • движение върху трамвайно платно;

6. Скорост, дистанция, намаляване на скоростта:

 • разрешени максимални скорости;
 • сцепление с пътя;
 • спирачен път;
 • дистанция;
 • съобразяване на скоростта с конкретната пътна обстановка;
 • съобразяване на скоростта с превозвания товар (център на тежестта, вид на товара, характер на товара, обезопасяване);

7. Маневри:

 • преминаване от една лента в друга /изцяло или частично/;
 • потегляне и включване в движението, излизане от движението;
 • завиване надясно, наляво и в обратна посока;
 • разминаване;
 • изпреварване;
 • движение назад;
 • рискове, свързани с различния обхват на видимост, който имат водачите на различните превозни средства (конструктивни особености, „мъртви зони“);

8. Преминаване през:

 • кръстовище;
 • пътен възел;
 • тунел;
 • стеснен участък от пътя;
 • жп прелез;

9. Движение по автомагистрала. Автомобилен път:

 • навлизане и напускане на автомагистрала;
 • разположение върху пътното платно;
 • забрани при движение по автомагистрала;
 • принудително спиране;
 • автомобилен път;

10. Спирки на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници. Жилищна зона:

 • поведение на водачите при преминаване покрай спирките;
 • задължения на водачите за улесняване на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;
 • движение в жилищна зона;

11. Специални правила за някои участници в движението:

 • двуколесни ППС;
 • теглене на моторни превозни средства;
 • шествия и състезания;
 • моторни превозни средства със специален режим на движение;

12. Престой, паркиране, МПС спряно поради повреда:

 • престой или паркиране в населено място;
 • престой или паркиране извън населено място;
 • забрани;
 • МПС спряно поради повреда;

13. Неблагоприятно време за пътуване. Годишните сезони и управлението на МПС:

 • движение през нощта и при намалена видимост;
 • използване на светлините;
 • движение при зимни условия;
 • особености на движението при високи температури.

14. Организация на пътуването:

 • ежедневни маршрути;
 • далечни пътувания;
 • нещата, на които да обръщаме повече внимание;

15. Значение за безопасността на движението на психомоторните функции, бдителността на водача и съобразяването с действията на другите участници в движението:

 • усещане, преценка и вземане на решение;
 • време за реакция;
 • режим на труд и почивка;
 • влияние на алкохола и упойващите вещества;
 • агресивното управление;

16. Задължения на водача:

 • общи задължения на водача;
 • за техническата изправност на ППС;
 • за опазването на околната среда (ограничаване на вредните емисии, шума);
 • при превоз на хора;
 • при превоз на товари (в това число и на опасни товари);
 • документи, изисквани във връзка с използваното превозно средство;
 • за използване на оборудването на автомобила във връзка с безопасността на водача и пътниците (предпазни колани, детски обезопасителни системи);
 • предпазни мерки, които трябва да се вземат при слизане от превозното средство;

17. Административнонаказателна отговорност. Принудителни административни мерки:

 • контролни органи съгласно ЗДвП;
 • налагане на глоби (фиш, наказателно постановление);
 • лишаване от право за управление на МПС;
 • принудителни административни мерки (временно отнемане на свидетелство за управление на МПС, временно спиране от движение на ППС, проверочен изпит);
 • ред за обжалване на наказателните постановления и принудителните административни мерки;

18. Правила за поведение на водача при пътнотранспортно произшествие:

 • анализ на ПТП;
 • оценка на обстановката и определяне на последователността от действия във връзка с произшествието;
 • сигнализиране и обезопасяване на участъка;
 • повикване на квалифицирани екипи за оказване на помощ във връзка с произшествието;
 • документиране и запазване на следите от произшествието;